Transitievergoeding zieke werknemer

Transitievergoeding en zieke werknemer

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding verschuldigd wanneer hij na twee jaar ziekte wordt ontslagen. De werkgever is echter niet verplicht om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen.

Dit is onlangs weer bevestigd door de kantonrechter Limburg in een uitspraak van 23 mei 2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:4343)

Deze uitspraak is gedaan in een procedure welke door de werknemer was opgestart nadat deze na ruim 2 jaar onafgebroken ziekte geen loon doorbetaald kreeg (hij had een WIA-uitkering) .

De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst niet ontbonden, maar zogenoemd “slapend” gehouden. De werkgever deed dit omdat deze anders een aanzienlijk bedrag kwijt was voor de transitievergoeding. De werknemer had een lange staat van dienst.

Daarop heeft de werknemer besloten de zaak om te draaien. Hij zou toch niet meer aan het werk kunnen bij deze werkgever en vroeg aan de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de werkgever te veroordelen om de transitievergoeding uit te betalen.

 

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wel, maar weigerde de werkgever te veroordelen om die transitievergoeding te voldoen. De reden was simpel:

………..

r.o 48  Tot slot maakt ook het feit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst slapend houdt niet dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De werkgever is onder de huidige regelgeving nu eenmaal niet verplicht om aan een dienstverband na twee jaar ziekte een einde te maken.

 

Kortom de werknemer trok aan het kortste eind. De werknemer heeft niet automatisch recht op de transitievergoeding. Alleen wanneer de kantonrechter oordeelt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan hij aan de werknemer op grond van artikel 7:671c lid 2 onder b BW een billijke vergoeding toekennen en heeft de werknemer bovendien op grond van artikel 7:673 lid 1 BW recht op een transitievergoeding.

Risico’s slapend dienstverband

Het klinkt misschien gunstig, maar er kleven veel risico’s aan het slapend dienstverband.

Een slapend dienstverband kan ontwaken als de werknemer – wellicht jaren later – weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt is en passende arbeid claimt. Zolang het dienstverband voortduurt bestaat immers de wettelijke verplichting om passende arbeid aan te bieden. Wordt het dienstverband op een later moment toch (eenzijdig) beëindigd, dan is alsnog de transitievergoeding verschuldigd. Het zal dan door het tijdsverloop om een hoger bedrag gaan. De werkgever moet voorzichtig zijn bij het aanhouden van het dienstverband bij werknemers met (enig) re-integratieperspectief.

Daar staat tegenover dat de werkgever die eigen risicodrager is juist belang kan hebben bij instandhouding van het dienstverband. Dan houdt hijzelf de regie houdt over de re-integratie.

Het antwoord op de vraag om de arbeidsovereenkomst we of niet te beëindigen na 2 jaar ziekte vraagt om een zorgvuldige afweging van alle specifieke omstandigheden (perspectief op re-integratie, eigen risicodrager of niet, heeft werkgever al dan niet voldoende zorg voor arbeidsomstandigheden en re-integratie gehad) van het geval.

Toekomst

Veel werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen. Zij hebben immers al twee jaar het loon (grotendeels) doorbetaald, en vaak ook kosten gemaakt voor re-integratie van de zieke werknemer. Minister Asscher van SZW deelde reeds eind april 2016 mee met een wetsvoorstel te zullen komen op dit punt. Met dit wetsvoorstel is op 11 november 2016 door de  ministerraad ingestemd.

Volgens het voorstel houden werknemers die langdurig ziek zijn recht op een transitievergoeding, maar wordt hun werkgever voor de betaalde transitievergoeding (grotendeels) gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. Bedoeling is dat de compensatie met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 2015.

Bevindt u zich in een soortgelijke situatie? Perrels Advocaten heeft verstand van zaken. Neem contact op voor advies of stuur ons een mail. Tel 023-5554243